Pogoji uporabe spletne strani www.energy2store.hr

1. UPORABA POGOJEV UPORABE

Spletno mesto www.energy2store.hr je v lasti trgovskega podjetja Power box doo (v nadaljevanju: Power box). Power box omogoča uporabo storitev in vsebin spletne strani www.energy2store.hr, ki je urejena s temi pogoji uporabe (v nadaljevanju: pogoji). Z uporabo energy2store.hr in vseh povezanih strani in storitev, ki spadajo v domeno www.energy2store.hr (v nadaljevanju: energy2store.hr), se šteje, da so uporabniki s temi Pogoji ves čas seznanjeni ter da jih v celoti razumejo in sprejemajo. . V primeru dostopa in/ali uporabe domene www.energy2store.hr in vseh povezanih poddomen in povezanih vsebin (npr.: fotografije, avdiovizualna dela, zvok, besedilo, grafika, ilustracije in podatki), so aplikacije, programska oprema in storitve omogočene preko energy2store.hr se ne glede na način uporabe uporabnik izrecno strinja, brez kakršnih koli omejitev in zadržkov, z uporabo in uporabo energy2store.hr v skladu s temi Pogoji ter urejanjem vseh pravnih razmerij, ki pri tem nastanejo ali lahko nastanejo. od uporabe/uporabe energy2store hr poteka v skladu s temi Pogoji. Uporabniki so dolžni redno preverjati Pogoje in šteje se, da so uporabniki z uporabo energy2store.hr ali katerega koli njegovega dela ves čas seznanjeni z aktualnimi Pogoji uporabe ter da so jih razumeli in sprejeli v celoti. Uporabniki so izključno odgovorni za posledice neravnanja v skladu s to določbo pogojev. Power box si pridržuje pravico do spremembe teh določil in pogojev kadarkoli brez predhodnega obvestila in ne bo odgovoren za morebitne posledice, ki izhajajo iz takih sprememb. Navedene spremembe začnejo veljati z objavo na teh spletnih straneh. Power box si pridržuje pravico do preklica in spremembe (ponudbe) vsebine ter vseh storitev in podstrani, ki so sestavni del energy2store.hr, kadarkoli brez predhodnega obvestila in ne odgovarja za morebitne posledice, ki iz tega izhajajo. od takih sprememb. Navedene spremembe začnejo veljati z objavo na teh spletnih straneh. Power box si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni, omeji ali preneha zagotavljati storitev energy2store.hr, vključno z delno ali popolno omejitvijo dostopa do energy2store.hr in zagotavljanja določenih storitev v primeru kršitve določil teh pogojev. . Power box ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala ali je kakor koli povezana z uporabo energy2store.hr, ter za kakršno koli škodo, ki bi nastala uporabniku/obiskovalcu ali tretji osebi v zvezi z uporabo. ali zlorabe vsebine energy2store.hr. Z uporabo vsebine Energy2store.hr uporabnik prevzema vsa tveganja, ki izhajajo iz take uporabe.

2. VSEBINA, PROGRAMSKA OPREMA, STORITVE IN APLIKACIJE INTERNETNE STORITVE

dokumentov, podatkov in informacij, ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali kakor koli uporabljati na način, ki je v nasprotju s temi pogoji. Vsebina, vizualna podoba, aplikacija in programska oprema Energy2store.hr so ​​zaščiteni v skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Zakona o blagovnih znamkah in Kazenskega zakonika. Še posebej je izrecno prepovedano spreminjati, objavljati, prenašati, prodajati, prikazovati, obdelovati, kopirati ali kakorkoli drugače izkoriščati vsebino, vizualno podobo, aplikacije in programsko opremo Energy2store.hr, razen izjemoma, kadar je taka možnost predvidena v teh pogojev ali je rezultat predhodne odobritve Power boxa. Prepovedana je kakršna koli uporaba storitev energy2store.hr v komercialne namene in uporaba na način, ki je v nasprotju s temi pogoji. Shranjevanje ali kopiranje vsebine za kakršen koli namen in na kakršen koli način ter uporaba na način, ki je v nasprotju s temi pogoji, je izrecno prepovedana. V primeru nepooblaščene, nedopustne in/ali nezakonite uporabe katerekoli vsebine (besedila, fotografij, aplikacij, programske opreme, avdiovizualnih del) spletne trgovine energy2store.hr si Power box pridržuje pravico zahtevati odškodnino za vso škodo in sprožiti civilne in kazenske postopke. postopkih pred pristojnimi sodišči zoper pravne in/ali fizične osebe, ki uporabljajo spletno trgovino energy2store.hr na opisani način. Uporaba storitev energy2store.hr je dovoljena polnoletnim osebam. Uporaba in uporaba Energy2store.hr s strani otrok je dovoljena samo pod nadzorom staršev in/ali skrbnikov in so ti dolžni skrbeti za to, sicer prevzemajo vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz take uporabe, Power box pa ni. odgovornost za morebitne posledice takšne uporabe.

3. UPORABA SPLETNIH STRANI IN VSEBIN na www.energy2store.hr

Prepovedana je uporaba strani in vsebin za kakršne koli namene, ki niso povezani s poslovanjem z Energy2store.hr, ter na kakršen koli način, ki ni v skladu s temi pogoji. Uporabnik potrjuje in jamči, da bo to spletno mesto uporabljal v skladu s temi pogoji in vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, vključno z vsemi tistimi, ki se nanašajo na internet, e-pošto (elektronska poštna sporočila), podatke in zasebnost, brez omejitev. Uporabnik potrjuje in zagotavlja, da bo preneseno vsebino uporabljal izključno v skladu s temi Pogoji, v nasprotnem primeru se šteje, da je taka uporaba nedopustna, v tem primeru pa je Power box pooblaščen od uporabnika zahtevati odškodnino in omejiti opravljanje storitve v celoti ali v celoti. del.

4. REGISTRACIJA, UPORABNIŠKI RAČUN

Registracijski oziroma uporabniški račun se ustvari samo za eno fizično ali pravno osebo. Z registracijo na storitve energy2store.hr uporabnik prejme podatke o uporabniškem računu – uporabniško ime in geslo. Uporabniški račun ni prenosljiv na druge osebe. Uporabniški račun pravnih oseb lahko uporablja le odgovorna oseba, ki je kot taka navedena ob registraciji. Uporaba ali uporaba tujih podatkov in lažno predstavljanje v imenu druge pravne ali fizične osebe je izrecno prepovedano. Izrecno je prepovedano razkrivati ​​podatke o registraciji ali uporabniškem računu tretjim osebam. Uporaba registracije ali uporabniškega računa nekoga drugega je strogo prepovedana. Izrecno je prepovedano na kakršen koli način uporabljati energy2store.hr za pošiljanje ali spodbujanje širjenja neželenih elektronskih komunikacij (t.i. spamming). Za kršitve določil Splošnih pogojev iz tega poglavja si Power box pridržuje pravico po lastni presoji zavrniti registracijo ali ukiniti uporabniški račun uporabnika, brez obveznosti povrnitve kakršnega koli stroška ali škode.

4.a OBVEZNOSTI REGISTRIRANIH UPORABNIKOV

V postopku registracije oziroma ustvarjanja uporabniškega računa je uporabnik dolžan izbrati ime oziroma ime pod katerim bo opravljal storitve in izbrati varnostno geslo, predložiti veljaven e-poštni naslov in vse zahtevane podatke. Vsi podatki, potrebni za registracijo ali ustvarjanje uporabniškega računa, morajo biti popolni in resnični. Z opravljeno registracijo uporabnik sprejema te pogoje in odgovornost za vse aktivnosti, ki nastanejo zaradi uporabe vsebin in storitev energy2store.hr. Uporabnik je dolžan hraniti podatke o svojem varnostnem geslu in uporabniškem računu ter je v celoti odgovoren za vso škodo, povzročeno z nepooblaščeno uporabo njegovega uporabniškega računa.

4.b OBVEZNOSTI NEREGISTRIRANIH UPORABNIKOV

Če uporabnik energy2store.hr uporablja kot neregistriran uporabnik, se zavezuje, da so vsi podatki za sklenitev kupoprodajne pogodbe resnični in sprejema vse zgoraj navedene pogoje.

Ti pogoji so bili objavljeni 16. marca 2023 na www.energy2store.hr

Splošni pogoji uporabe spletne trgovine www.energy2store.hr

PODATKI O TRGOVSKEM PODJETJU


POWER BOX doo


Lučko (mesto Zagreb)


Pododdelek 12


OIB: 78818242024


MBS: 081486483


ID za DDV: HR78818242024


E-pošta spletne trgovine: info@energy2store.si


Kontakt: 091 6231


IBAN: HR5823400091111217605


Podjetje je vpisano v register Trgovinskega sodišča v ZagrebuOsnovni kapital družbe znaša 2.500,00 EUR in je v celoti vplačan
Družbeniki: Damir Brkić, zastopa družbo samostojno in posamično

POGOJI UPORABE

Ti pogoji uporabe predstavljajo tudi predpogodbeno obvestilo na način, ki ga ureja Zakon o varstvu potrošnikov.


Spletna stran www.energy2store.hr je v lasti trgovskega podjetja Power box doo (v nadaljevanju: Power box). Power box omogoča uporabo storitev in vsebin spletne strani www.energy2store.hr ki je urejeno s temi pogoji uporabe (v nadaljevanju: pogoji). Z uporabo www.energy2store.hr-in vse povezane strani in storitve, ki pripadajo domeni www.energy2store.hr Šteje se, da so uporabniki s temi pogoji ves čas seznanjeni ter da jih v celoti razumejo in sprejemajo.


Potrošnik v vlogi kupca sklene kupoprodajno pogodbo s podjetjem Power box, Dolenica 12, Lučko-Zagreb (v nadaljevanju: prodajalec) v vlogi prodajalca.


Sklenitev kupoprodajne pogodbe preko spletne strani www.energy2store.hr je urejeno v skladu z zakonskimi določili, pri čemer se upoštevajo zlasti načela in določila direktiv in uredb Evropske unije. Sklenitev pogodbe preko spletne strani www.energy2store.hr predstavlja sklenitev pogodbe na daljavo.


Sredstva komuniciranja na daljavo so vsa sredstva, s katerimi je mogoče skleniti pogodbo na daljavo brez sočasne fizične prisotnosti trgovca in potrošnika, kot sta internet in elektronska pošta.


Imetnik vseh pravic na spletni strani www.energy2store.hr je trgovsko podjetje Power box Vsem kupcem, ki naročajo preko spletne strani prodajalca, svetujemo, da se seznanijo s pogoji uporabe prodajalca. Za kupca veljajo tisti pogoji uporabe, ki veljajo v trenutku sklenitve pogodbe s prodajalcem. Kupec potrdi, da v celoti razume in sprejema pogoje uporabe tako, da ob oddaji naročila odkljuka za to predvideno mesto. Pogoji uporabe bodo dostavljeni na e-naslov kupca v pdf obliki. V primeru nejasnosti v pogojih uporabe se lahko kupec obrne na prodajalca.


Za pravne osebe kot Kupce veljata Zakon o obligacijskih razmerjih in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Zakon o varstvu potrošnikov pa se zanje ne uporablja.


Za pravne osebe kot kupce ne veljajo poglavja teh pogojev uporabe z naslovi »Odgovornost za stvarne napake«, »Obvestilo o pisni reklamaciji potrošnika« in »Enostranska odpoved pogodbe«. V navedenih primerih se uporabljajo ustrezne določbe zakona o obligacijskih razmerjih in zakona o elektronskem poslovanju na trgu. Prodajalec lahko pravni osebi po svoji izbiri zagotovi pravice, ki jih ima kupec potrošnik v vsakem posameznem primeru.


Prepovedana je uporaba strani in vsebin za kakršne koli namene, ki niso povezani s poslovanjem s www.energy2store.hr-om, in to na kakršen koli način, ki ni v skladu s temi pogoji. Uporabnik potrjuje in jamči, da bo to spletno mesto uporabljal v skladu s temi pogoji in vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, vključno z vsemi tistimi, ki se nanašajo na internet, e-pošto (elektronska poštna sporočila), podatke in zasebnost, brez omejitev. Uporabnik potrjuje in zagotavlja, da bo preneseno vsebino uporabljal izključno v skladu s temi Pogoji, v nasprotnem primeru se šteje, da je taka uporaba nedopustna, v tem primeru pa je Power box pooblaščen od uporabnika zahtevati odškodnino in omejiti opravljanje storitve v celoti ali v celoti. del. V primeru dostopa in/ali uporabe domene www.energy2store.hr ter vse povezane poddomene in povezane vsebine (na primer: fotografije, avdiovizualna dela, zvok, besedilo, grafike, ilustracije in podatki), aplikacije, programska oprema in storitve, ki jih omogoča www.energy2store.hr- in ne glede na način uporabe uporabnik izrecno soglaša brez omejitev in zadržkov z uporabo in uporabo www.energy2store.hr- v skladu s temi Pogoji in urejanje vseh pravnih razmerij, ki nastanejo ali lahko nastanejo z uporabo www.energy2store.hr-a se izvaja v skladu s temi pogoji.


Power box si pridržuje pravico do spremembe teh določil in pogojev kadarkoli brez predhodnega obvestila in ne bo odgovoren za morebitne posledice, ki izhajajo iz takih sprememb. Navedene spremembe začnejo veljati z objavo na teh spletnih straneh.


Power box si pridržuje pravico do preklica in spremembe (ponudbe) vsebin ter vseh storitev in podstrani, ki so sestavni del www.energy2store.hr-a, kadarkoli brez predhodnega obvestila in ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi takih sprememb. Navedene spremembe začnejo veljati z objavo na teh spletnih straneh. Power box si pridržuje pravico do spremembe, omejitve ali ukinitve storitve www.energy2store.hr- kadarkoli brez predhodnega obvestila, vključno z delno ali popolno omejitvijo dostopa www.energy2store.hr- in opravljanje določenih storitev v primeru kršitve določil teh Splošnih pogojev.


Power box ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki lahko nastane zaradi uporabe ali je kakor koli povezana z uporabo www.energy2store.hrin za vso škodo, ki bi lahko nastala uporabniku/obiskovalcu ali tretji osebi v povezavi z uporabo ali zlorabo vsebine www.energy2store.hr-In. Z uporabo vsebine www.energy2store.hr- in uporabnik sprejema vsa tveganja, ki izhajajo iz take uporabe.


Vsa vsebina je prikazana ali se nahaja v/on www.energy2store.hr- vključno z, vendar ne omejeno na objavljeno besedilo, grafiko, ilustracijo, fotografijo, avdiovizualno delo, zvok, dokumente, podatke in informacije, ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali kakor koli uporabljati na način, ki je v nasprotju s temi pogoji.


Vsebina, vizualna podoba, aplikacija in programska oprema www.energy2store.hr-a so varovani v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Zakona o blagovnih znamkah in Kazenskega zakonika. Še posebej je izrecno prepovedano spreminjati, objavljati, prenašati, prodajati, prikazovati, obdelovati, kopirati ali kakorkoli drugače izkoriščati vsebino, vizualno podobo, aplikacije in programsko opremo. www.energy2store.hr-a, razen izjemoma, ko je taka možnost predvidena v teh pogojih ali je rezultat predhodne odobritve Power boxa.


Storitve www.energy2store.hr-in ga je prepovedano kakorkoli uporabljati v komercialne namene in ga uporabljati na način, ki je v nasprotju s temi pogoji. Shranjevanje ali kopiranje vsebine za kakršen koli namen in na kakršen koli način ter uporaba na način, ki je v nasprotju s temi pogoji, je izrecno prepovedana. V primeru nepooblaščene, nezakonite in/ali nezakonite uporabe katerekoli vsebine (besedila, fotografij, aplikacij, programske opreme, avdiovizualnih del) www.energy2store.hr spletna trgovina Power box si pridržuje pravico zahtevati odškodnino za vso škodo in sprožiti civilne in kazenske postopke pred pristojnimi sodišči zoper pravno in/ali fizično osebo, ki uporablja opisano www.energy2store.hr Spletna trgovina.


Uporaba storitev www.energy2store.hr-a je odobren za odrasle. Uporabite in uporabite www.energy2store.hr-a s strani otrok je dovoljena samo pod nadzorom staršev in/ali skrbnikov in so ti dolžni skrbeti zanjo, sicer prevzemajo vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz take uporabe, Power box pa ne odgovarja za morebitne posledice takšne uporabe. .


Prodajalec uporabnikom naroča, da se pred nakupom seznanijo s temi pogoji uporabe in jih redno preverjajo, da so seznanjeni z vsemi pravicami in obveznostmi, v primeru nejasnosti pa se lahko obrnejo na prodajalca.


Za vse, kar ni urejeno s temi splošnimi pogoji, se glede na veljavne določbe uporabljajo veljavna določila Obligacijskega zakona, Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o trgovini in Zakona o elektronskem poslovanju.


Spletne strani trgovskega podjetja Power box, tj. spletno trgovino, lahko uporabljate za zasebno uporabo brez provizije za uporabo in po spodaj navedenih nakupnih pogojih.

PRODAJNI POGOJI IN SPLOŠNI POGOJI

Ti prodajni pogoji določajo postopek naročanja, plačila, dostave, vračila in reklamacije blaga, ki je na voljo na naši spletni strani.– Dobavitelj (Prodajalec) je trgovsko podjetje Power box


– Izpostavljene cene so maloprodajne cene z DDV, razen če je v opisu izdelka ali storitve navedeno drugače.– Valuta plačila je evro (EUR).


www.energy2store.hr – spletno mesto v lasti prodajalca


- spletno nakupovanje ali spletna trgovina - nakup izdelkov preko "www.energy2store.hr"


- izdelki - vsi izdelki, ki so označeni na "www.energy2store.hr”, ki ga lahko kupite preko spletne trgovine.- Kupec je obiskovalec spletne trgovine, ki registrira svoje podatke, izbere vsaj en izdelek, ga odda v nakupovalno košarico, izpolni elektronsko naročilnico in jo pošlje prodajalcu.


- Stranka je lahko le polnoletna in poslovno sposobna oseba. V imenu in za račun mladoletnih in poslovno popolnoma nesposobnih oseb lahko sklepajo pogodbe njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki, poslovno delno sposobne osebe pa lahko sklenejo pogodbo le s soglasjem zakonitega zastopnika ali skrbnika. Prodajalec ne odgovarja za dejanja v nasprotju s tem določilom.


- Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja spletno stran www.energy2store.hr uporablja z namenom nakupa izdelkov, ki se na njem oglašujejo, ali pridobivanja informacij o določenem izdelku.


Uporabniki www.energy2store.hr so dolžni posredovati točne, veljavne in popolne osebne podatke ob izpolnjevanju obrazca za registracijo, sicer pa pooblaščajo prodajalca, da takemu uporabniku onemogoči dostop in/ali opravljanje vseh ali dela storitev, ki jih ponuja prodajalec. Prodajalec ne odgovarja za okvare in napake, ki bi lahko nastale, ker uporabnik ob izpolnjevanju obrazca za registracijo ni posredoval točnih, veljavnih in popolnih osebnih podatkov.


Pogodba stopi v veljavo in postane zavezujoča, ko prodajalec potrdi dobavljivost in ceno blaga ter glede na način plačila avtorizira plačilo s kartico, pošlje uradno zavezujočo ponudbo za plačilo z nakazilom ali pošlje kupcu račun in obvestilo o uri oddaje pošiljke. Pogodba ne stopi v veljavo z oddajo naročila in prejemom avtomatskega sporočila o istem iz sistema spletne trgovine, ker se lahko dobavljivost, cena ali specifikacija blaga spremenijo v trenutku oddaje naročila. Samo uradna zavezujoča ponudba ali izdaja računa potrjuje ceno in dobavljivost blaga.


Prodajalec je prost vsakršne odgovornosti za škodo, ki bi nastala na napravah, ki omogočajo dostop www.energy2store.hr in podatki, shranjeni na istih napravah med uporabo www.energy2store.hr če je do tega prišlo zaradi protipravnih dejanj tretjih oseb, računalniških virusov ipd. ter drugih primerih, za katere prodajalec ne odgovarja. Prav tako je prodajalec prost vsake odgovornosti v primeru okoliščin, ki onemogočajo uporabo www.energy2store.hr internetne strani.


Zaradi odprte narave te spletne strani in možnosti napak pri shranjevanju in prenosu digitalnih podatkov, prodajalec ne jamči za točnost in varnost podatkov, ki se prenašajo ali zbirajo preko te spletne strani, razen če je na tej spletni strani izrecno navedeno drugače. Power box si pridržuje pravico do napak v opisu in sliki izdelka, ki je nastavljena po podatkih proizvajalca.


Prodajalec vse materiale, fotografije in besedila v dobri veri objavlja na spletnem mestu z namenom, da kupcu olajša izbiro pri nakupu. Prodajalec ne jamči, da fotografije izdelka v celoti ustrezajo videzu samega izdelka. Prodajalec si pridržuje pravico do napak v opisu in sliki izdelka, ki je določena po podatkih proizvajalca, kot je opisano v prejšnjem odstavku. Možna so odstopanja med dejanskim izdelkom in fotografijo izdelka ter opisanega izdelka na teh straneh, kar ne predstavlja stvarne napake na izdelku. Vse opise redno in temeljito preverjamo.


Vlagamo v razvoj recenzentskega procesa. Ne izvajamo ali spodbujamo predložitve lažnih potrošniških mnenj ali zaznamkov ali naročanja drugemu subjektu ali posamezniku, da jih predloži, ali napačnega predstavljanja potrošniških mnenj ali družbenih zaznamkov z namenom promocije izdelka. Naše ocene so predmet postopka preverjanja identitete uporabnikov in po svojih najboljših močeh se trudimo zagotoviti, da objavljene ocene prihajajo od potrošnikov, ki so dejansko uporabljali ali kupili izdelek. Na ocene, ki jih pustimo preko računov Google in Facebook, nimamo vpliva in ne moremo vplivati ​​na njihove tehnične nastavitve glede preverjanja identitete uporabnikov, ki dajejo ocene.

SKLENITEV PRODAJNE POGODBE

Spletno nakupovanje lahko opravite z registracijo na za to označenem mestu na www.energy2store.hr, kjer kupec vpiše podatke o e-poštnem naslovu in naslovu za dostavo. Stranka je ob izpolnjevanju obrazca za registracijo dolžna posredovati točne, veljavne in popolne osebne podatke.


Registracijski oziroma uporabniški račun se ustvari samo za eno fizično ali pravno osebo. S prijavo na storitve www.energy2store.hr-a, uporabnik prejme podatke o uporabniškem računu - uporabniško ime in geslo. Uporabniški račun ni prenosljiv na druge osebe. Uporabniški račun pravnih oseb lahko uporablja le odgovorna oseba, ki je kot taka navedena ob registraciji. Uporaba ali uporaba tujih podatkov in lažno predstavljanje v imenu druge pravne ali fizične osebe je izrecno prepovedano. Izrecno je prepovedano razkrivati ​​podatke o registraciji ali uporabniškem računu tretjim osebam. Uporaba registracije ali uporabniškega računa nekoga drugega je strogo prepovedana. Uporaba je izrecno prepovedana na kakršen koli način www.energy2store.hr-a za pošiljanje ali spodbujanje širjenja neželenih elektronskih komunikacij (t.i. spamming).


Za kršitve določil Splošnih pogojev iz tega poglavja si Power box pridržuje pravico po lastni presoji zavrniti registracijo ali ukiniti uporabniški račun uporabnika, brez obveznosti povrnitve kakršnega koli stroška ali škode.


V postopku registracije oziroma ustvarjanja uporabniškega računa je uporabnik dolžan izbrati ime oziroma ime pod katerim bo opravljal storitve in izbrati varnostno geslo, predložiti veljaven e-poštni naslov in vse zahtevane podatke. Vsi podatki, potrebni za registracijo ali ustvarjanje uporabniškega računa, morajo biti popolni in resnični. Z opravljeno registracijo uporabnik sprejema te pogoje in odgovornost za vse aktivnosti, ki nastanejo zaradi uporabe vsebin in storitev. www.energy2store.hr-In.


Uporabnik je dolžan hraniti podatke o svojem varnostnem geslu in uporabniškem računu ter je v celoti odgovoren za vso škodo, povzročeno z nepooblaščeno uporabo njegovega uporabniškega računa.


Če uporabnik uporablja www.energy2store.hr kot neregistriran uporabnik se zavezuje, da so vsi podatki za sklenitev kupoprodajne pogodbe resnični in sprejema vse zgoraj navedene pogoje.


Kupec je pooblaščen, da izbere možnost, da ga prodajalec obvešča o novostih, izdelkih v akciji in podobno (prijava na e-novice).


Zaradi velikega števila istočasno oddanih naročil www.energy2store.hr se lahko zgodi, da podatek o dobavljivosti izdelka ni enak stanju na zalogi in skladišču dobavitelja.


Prodajalec se zavezuje, da bo sprejel vse potrebne ukrepe in angažiral vsa možna sredstva za pravočasno izvedbo dostave naročenega izdelka. V primeru, da katerega izdelka ne more dobaviti, ker naročenega izdelka ni na zalogi ali ga pri dobavitelju ni več možno naročiti, bo kontaktiral kupca po e-pošti ali telefonu, da se dogovorimo o nadaljnjem ukrepanju ( vračilo vplačanega zneska, nakup drugega izdelka, odstop od naročenega izdelka). Prodajalec, razen navedene obveznosti, kupcu v opisanem primeru ne odgovarja na nobeni podlagi.


Vsi ostali naročeni izdelki bodo dostavljeni.


Izdelki, ki jih je mogoče kupiti, so oglaševani na www.energy2store.hr, ob vsakem izdelku pa je informacija o specifikaciji izdelka, ceni.


Želeni izdelek izberemo tako, da ga shranimo v "košarico" s klikom na povezavo "Košarica". V »košarici« so vsi izdelki, ki jih je kupec izbral za nakup skupaj s ceno izdelka in ceno dostave ter skupno ceno (DDV je vključen). Pred oddajo naročila je potrebno označiti polje "Strinjam se s Pogoji poslovanja in sem seznanjen, da naročilo vključuje obveznost plačila"


Sprejem naročila izdelkov je odvisen od razpoložljivosti. V skladu s tem si pridržujemo pravico, da vam v primeru težav pri dobavi ali pomanjkanja artiklov na zalogi ponudimo nadomestni izdelek enake ali višje kakovosti in vrednosti. Če ne želite naročiti nadomestnega izdelka, vam bomo vrnili plačani znesek. Čeprav se bomo vedno trudili obdelati vsa naročila, obstajajo izjemne okoliščine, zaradi katerih zavrnemo obdelavo naročila, potem ko pošljemo potrditev naročila. Pridržujemo si pravico, da to storimo kadarkoli.

CENA

Cene izdelkov so maloprodajne. Cene izdelkov in cene dostave so izražene v evrih in vključujejo pripadajoči DDV. Pred plačilom je viden znesek, ki bo zaračunan glede na izbrani način plačila.


Prodajalec je pooblaščen za spremembo cen brez predhodnega obvestila. Poleg tega je Prodajalec pooblaščen, da brez predhodnega obvestila za posamezen izdelek, skupino izdelkov in/ali za vse izdelke, kot tudi za določen način plačila, ki vključuje: med drugim akcijske prodaje, razprodaje, sezonska znižanja, prodaja izdelkov z napako in prodaja izdelkov s potečenim rokom uporabe. Navedene ugodnosti se lahko nanašajo izključno na spletno nakupovanje, na kar bo kupec seznanjen pred dejanskim nakupom.


Cena izdelka bo tista, ki je ves čas navedena na naši spletni strani, razen v primeru napake. Čeprav se trudimo zagotoviti pravilne cene, navedene na spletni strani, lahko pride do napak. Če odkrijemo napako v ceni izdelka, ki ste ga naročili, vas bomo o tem obvestili v najkrajšem možnem času in vam dali možnost potrditve naročila po pravilni ceni ali preklica naročila. Če vam ne bomo mogli odgovoriti, se bo naročilo štelo za preklicano in vsi plačani zneski bodo v celoti povrnjeni.

NAČINI PLAČILA

www.energy2store.hr Omogoča vam nakup izbranih izdelkov neposredno na spletu:


Gotovinsko plačilo ob prevzemu pošiljke:


Možnost plačila po povzetju vam omogoča plačilo zneska naročila ob dostavi na navedeni naslov, šele ko zagledate blago pred seboj. Plačilo po povzetju ni možno za osebni prevzem v našem skladišču. Plačilo po povzetju se vrši izključno z gotovino, in sicer dostavljavcu ob dostavi na navedeni naslov. V primeru, da prejemnik v času dostave ne more prevzeti pošiljke na določenem naslovu za dostavo, mu dostavljalec pusti obvestilo o prispeli pošiljki.


Plačilo s kreditnimi karticami: 


      Enkrat  • Maestro, Visa, Visa Premium, Mastercard, Diners, ERSTE


     Obročno plačilo od 2 do 12 obrokov za:


Podprte kartice za to vrsto plačila so: • Maestro PBZ

 • Mastercard ZABAVA

 • Visa ZABA, PBZ

 • Premium Visa


      Obročno plačilo od 13 do 24 obrokov. Podprte kartice za to vrsto plačila so:  • Maestro PBZ

 • Mastercard ZABAVA

 • Visa ZABA, PBZ

 • Premium Visa


 


Birmansko plačilo


Ob izbiri tega načina plačila boste na vaš e-naslov prejeli predračun z vsemi potrebnimi podatki za plačilo, vključno s številko računa, na katerega morate plačati vrednost naročila. Plačilo lahko nato izvedete preko internetne banke ali na način, na katerega običajno plačujete račune - preko banke, pošte, Fine itd. Po prejemu plačila vam bomo poslali naročene izdelke.


Plačana naročila izbranih izdelkov lahko prevzamete tudi osebno na našem prodajnem mestu. 1. PRODAJNO MESTO:
  Power box, Dolenica 12
  10250 Lučko-Zagreb, Tel: 091 6231 554


Prosimo, da ob osebnem prevzemu najprej preverite ali je blago pripravljeno za prevzem na telefonski številki 091 6231 554, ob prevzemu pa v trgovino prinesete kopijo naročila, ki ste jo predhodno prejeli na vaš elektronski naslov. Osebni prevzem blaga v naši trgovini je brezplačen in se ne zaračunajo stroški dostave.


OPOMBA: za birmanska plačila blago dostavimo šele po knjiženju plačila (po bančnih izpiskih - praviloma naslednji delovni dan), zato vas tudi prosimo, da predhodno preverite stanje pošiljke na telefonsko številko 091. 6231 554


Delovni čas trgovine


Napajalna škatla:


Ponedeljek - petek: 8-00


V primeru, da kupec naroči blago in ga noče prevzeti, ima prodajalec pravico od kupca zahtevati povračilo poštnih in manipulativnih stroškov.

POŠILJANJE IN DOSTAVA

Dostava se vrši samo na območju Republike Hrvaške in sprejemamo naročila izključno za naslove v Republiki Hrvaški. Po prejemu potrdila o plačilu blago dostavimo z lastno dostavo za področje Zagreba, za ostale regije pa z GLS ali Overseas Express.


Opomba: Pred plačilom počakajte na potrditev dobavljivosti blaga


Cena dostave za naročila do 100 € in do 20 kg znaša 6 €, za naročila nad 100 € pa je dostava brezplačna.


Pošiljke težje od 40 kg pošiljamo na stroške naročnika oziroma se zaračuna tržna vrednost dostave. Velja za celotno območje Hrvaške.


Blago z napako se servisira samo ob predložitvi celotne dokumentacije, pridobljene s komponentami. Napako je potrebno opisati ali izdelek oddati v pregled in diagnostiko, da se lahko o reklamaciji izrečemo. Pridržujemo si pravico zaračunati pregled in diagnostiko, če se ugotovi okvara, za katero ne odgovarjamo. Garancija ne pokriva okvar, ki so nastale zaradi nestrokovnega ravnanja, višje sile (udar strele, požari, poplave itd.), mehanskih poškodb, obrabe, overclockinga.


V primeru, da popravila ali zamenjave ni mogoče izvesti v razumnem roku, nudimo možnost vračila denarja.


Prosimo, da ob reklamaciji opišete okvaro/napako, za katero menite, da je do nje prišlo ali pa nam izdelek oddajte v pregled..


 


Servis telefon: 091 6231 554 e-pošta: info@energy2store.si


 Delovni čas servisa/reklamacije: Pon-pet: 8-00


Ob prevzemu blaga obvezno imejte s seboj osebno izkaznico za identifikacijo prejemnika ali žig podjetja.


Vsi izdelki so zapakirani in zaščiteni tako, da se z običajnim ravnanjem med transportom ne morejo poškodovati. Priporočamo, da pošiljko odprete pred dostavljalcem in dostavljene izdelke primerjate z računom, v kolikor kaj manjka ali so bili dostavljeni izdelki, ki niso bili naročeni, to takoj sporočite dostavljalcu.


Pri prevzemu dostavljenih izdelkov je preverjanje pravilnosti naročila odvisno od Kupca. S podpisom potrdila o prejemu pošiljke kupec potrjuje, da je prejel nepoškodovan paket oziroma se šteje, da je kupec s pregledom pošiljke ugotovil, da so prejeti izdelki nepoškodovani, da količinsko in kakovostno ustrezajo izdelke na računu.


Če kupec izdelka ne prevzame ali brez utemeljenega razloga noče prevzeti izdelka, si prodajalec pridržuje pravico zahtevati povračilo stroškov manipulacije, transporta in drugih morebitnih stroškov. Neprevzete pakete prodajalec hrani največ 7 dni od obvestila o neuspeli dostavi/prevzemu, v tem času je po dogovoru možen prevzem izdelka. Po tem se šteje, da je pogodba prekinjena in denar, plačan za izdelek, se vrne.


Izdelki, ki so bili plačani, bodo dostavljeni kupcu v roku, navedenem v korakih nakupa po oddaji naročila. Odvisno od razpoložljivosti in razen v izjemnih okoliščinah si bomo prizadevali dostaviti naročilo, sestavljeno iz izdelkov, navedenih na računu, pred datumom, navedenim v tej potrditvi, ali, če datum dostave ni naveden, v predvidenem časovnem okviru, navedenem pri izbiri načinu dostave, v vsakem primeru pa v največ 30 dneh od potrditve naročila.


Po opravljenem naročilu kupec prejme obvestilo po elektronski pošti z računom, nato pa še informacijo o statusu njegove pošiljke od dostavne službe.


V primeru, da Prodajalec kupljenega izdelka ne bo mogel dobaviti v navedenih rokih, bo o tem obvestil Kupca, da se dogovorita za nov dobavni rok. V tem primeru ima kupec pravico odstopiti od pogodbe.


V primeru, da je bil Kupcu dostavljen izdelek, ki je drugačen od tistega, ki ga je kupil, ima pravico naročeni izdelek dostaviti, če pa to ni mogoče, ima Kupec pravico do vračila kupnine v višini plačane cene izdelka. , ceno dostave in nadomestilo za strošek vračila izdelka, nepravilno dostavljen izdelek pa je dolžan vrniti v originalni embalaži.

JAMSTVO I SERVIS

Za vsak izdelek iz ponudbe prodajalca, ki ga oglašuje na www.energy2store.hr, uveljavlja garancijske pravice na podlagi garancijskega lista posameznega izdelka, ki ga kupec prejme skupaj z kupljenim izdelkom.


Če ima izdelek garancijo in se na izdelku v garancijskem roku pojavi okvara, je kupec pooblaščen, da se neposredno obrne na pooblaščeni servis v skladu z navodili na garancijskem listu.


Podatke o pooblaščenih servisih kupljenega izdelka najdete na garancijskem listu, ki ga kupec prejme skupaj s kupljenim izdelkom.


Garancija, tehnična navodila, navodila za montažo in navodila za uporabo so priložena izdelku, Power box pa meni, da je s tem kupec vnaprej jasno in razumljivo seznanjen s temi podatki, ki se nanašajo na izdelek kot tudi na obstoj storitev. ponujen po prodaji.


POZOR!!!


Za namestitev vseh vrst prenosnih baterijskih generatorjev in računalniških delov je potrebno napredno znanje. To vključuje znanje o strojni opremi, programski opremi, elektroniki in v nekaterih primerih o računalniških omrežjih. Zato upoštevajte, da vsaka nepooblaščena namestitev povzroči izgubo garancije za napravo.


Če morate napravo servisirati, preverite dokumentacijo o pooblaščenem servisu, ki ste jo prejeli z napravo, in ravnajte v skladu z navodili pooblaščenega servisa. Power box strankam priporoča, da se za izdelke, ki jih je treba vgraditi ali zagnati, obrnejo na pooblaščeni servis, saj proizvajalci praviloma izpodbijajo garancijo za vsak izdelek, ki je nepooblaščeno vgrajen ali zagnan.


Garancija ne vključuje:


- napake, nastale zaradi nepravilnega ravnanja


– Okvare, ki so posledica obrabe naprave ali njenih delov


- okvare, nastale zaradi vpliva okolja, neprimernega za delovanje naprave


- delovanje pod previsoko napetostjo ali motnje v delovanju zaradi nepravilne električne napeljave


- okvare, nastale zaradi naravnih nesreč ali višje sile (požar, poplava, potres ipd.)


– baterije ali okvare zaradi puščanja baterij


- mehanske poškodbe ali okvare zaradi mehanskih poškodb, padcev itd.


– podatki na računalniku, HDD napravi ali kateri koli napravi za shranjevanje podatkov


- kompatibilnost med komponentami, razen če so bile kupljene pri Power box doo in je bilo zanje pridobljeno ustno ali pisno soglasje o kompatibilnosti


V primeru, da napaka v garancijskem roku ni odpravljena v razumnem roku po prejemu izdelka na servis in izdelek ni poslan dobavitelju v popravilo, se Power box doo zavezuje, da ga bo zamenjal z drugim ali pa bo kupec zamenjal izdelek z drugim. bo dobil povračilo. Power box doo jamči, da bo servis in nadomestni deli za izdelek na voljo 2 leti. Garancija ne vpliva na druge pravice, ki pripadajo kupcu na drugih pravnih podlagah.


Za servis in reklamacije računalnikov in komponent se obrnite na naslov: Dolenica 12, 10250 Lučko-Zagreb, telefon: 091 6231 554


Garancija ne pokriva okvar, ki so nastale zaradi nestrokovnega ravnanja, višje sile (udar strele, požari, poplave itd.), mehanskih poškodb, obrabe, overclockinga.


Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete pojasnilo, nas kontaktirajte na 091 6231 554 ali na e-mail: info@energy2store.si.

ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE

Prodajalec odgovarja za stvarne napake na izdelku, v skladu z veljavnimi predpisi.


O obstoju vidnih napak je kupec dolžan obvestiti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je napako odkril, najkasneje pa v dveh letih od prenosa tveganja na kupca.


Kadar se po prejemu artikla s strani kupca izkaže, da ima artikel napako, ki je ni bilo mogoče ugotoviti z običajnim pregledom ob prevzemu artikla, je kupec pod grožnjo izgube pravic dolžan sporočiti Prodajalec to napako odpravi v dveh mesecih od dneva, ko je napako odkril.


Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po preteku dveh let od dobave izdelka.


Stvarne napake, za katere odgovarja prodajalec
(1) Prodajalec odgovarja za stvarne napake stvari, ki jih je imel ob prehodu nevarnosti na kupca, ne glede na to, ali je za to vedel.
(2) Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo po prehodu nevarnosti na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal pred tem.
(3) Domneva se, da je napaka, ki se je pokazala v enem letu od prenosa tveganja, obstajala v času prenosa tveganja, razen če prodajalec ne dokaže drugače ali če nasprotno ne izhaja iz narave stvari ali narave napake. .


Prodajalec ne odgovarja za manjše stvarne napake. Prodajalec ne odgovarja za napake, če so bile kupcu znane ob sklenitvi pogodbe ali mu niso mogle ostati neznane. Prodajalec odgovarja tudi za napake, ki bi jih kupec zlahka opazil, če bi izjavil, da artikel nima napak ali da ima artikel določene lastnosti ali lastnosti.

Nedostatak obstaja:

 1. če artikel ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti, to pomeni, da nima funkcionalnosti, kompatibilnosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot so določene s prodajno pogodbo,
 2. če stvar ni primerna za kakšen poseben namen, za katerega jo kupec potrebuje in o katerem je kupec obvestil prodajalca najkasneje ob sklenitvi pogodbe in v zvezi s katerim je prodajalec dal soglasje,
 3. če artikel ni dobavljen z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za montažo, kot je navedeno v kupoprodajni pogodbi oz.
 4. če artikel ni dobavljen s posodobitvami, kot je določeno v prodajni pogodbi.
 5. če stvar ni primerna za uporabo za namene, za katere bi se istovrstna stvar običajno uporabljala, upoštevajoč vse predpise Evropske unije in predpise Republike Hrvaške, tehnične standarde oz. ni tovrstnih tehničnih standardov, veljavnih kodeksov ravnanja na določenem področju, če obstajajo,
 6. če artikel ne ustreza kvaliteti in opisu vzorca ali modela, ki ga je prodajalec dal na voljo kupcu pred sklenitvijo pogodbe,
 7. če artikel ni dostavljen z dodatno opremo, vključno z embalažo, navodili za montažo ali drugimi navodili, katerih prejem lahko kupec upravičeno pričakuje,
 8. če artikel ne ustreza količini ali nima tistih lastnosti in drugih lastnosti, vključno s tistimi v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, ki so običajne za istovrstni artikel in ki jih lahko kupec upravičeno pričakuje glede na naravo artikla in ob upoštevanju vseh javnih izjav prodajalca ali drugih oseb v predhodnih fazah transakcijske verige, vključno s proizvajalcem, ali v njihovem imenu, zlasti pri oglaševanju ali označevanju,
 9. če je stvar neustrezno nameščena ali montirana, storitev montaže ali montaže pa je del kupoprodajne pogodbe in jo je opravil prodajalec ali oseba, za katero je odgovoren, ali
 10. če je artikel, ki ga je kupec nameraval vgraditi ali sestaviti, kupec nepravilno vgradil ali sestavil in je do nepravilne vgradnje ali montaže prišlo zaradi pomanjkanja navodil prodajalca ali, v primeru artiklov z digitalnimi elementi, s strani prodajalca ali ponudnika digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Če je kupec na podlagi izjav proizvajalca ali njegovega zastopnika pričakoval obstoj določenih lastnosti stvari, se napaka ne upošteva, če prodajalec za te izjave ni vedel ali bi moral vedeti ali so te izjave ovržene do trenutka sklenitve pogodbe oziroma niso vplivale na kupčevo odločitev o sklenitvi pogodbe.Blago kupljeno v poslovalnici

Čeprav Power box d.o.o. ni zakonsko zavezan k vračilu blaga brez napake, kupljenega v trgovini, se trudimo kupcu ustreči v največji možni meri, zato lahko v izjemnih primerih po lastni presoji odobrimo vračilo ali zamenjavo. artikla z znižanjem cene ali izterjavo manipulativnih stroškov vračila. Izdelek, ki ga kupec vrne prodajalcu, mora biti v originalni embalaži, z vsemi deli, nepoškodovan in popolnoma pravilen.


Kupec prevzame reklamirano blago na mestu, kjer je reklamirano.


Če se ugotovi obstoj stvarne pomanjkljivosti, ima lahko prodajalec eno od naslednjih obveznosti, vse v skladu z določbami zakona o obligacijskih razmerjih po izbiri potrošnika:

 • odprava pomanjkanja,
 • dobavo drugega izdelka brez napak,
 • znižanje cene.


Kupec lahko odstopi od pogodbe le, če je prodajalcu predhodno dal naknadni ustrezen rok za izpolnitev pogodbe.


Kupec lahko odstopi od pogodbe tudi brez puščanja naknadnega roka, če mu je prodajalec, potem ko ga je obvestil o napakah, obvestil, da ne bo izpolnil pogodbe ali če je iz okoliščin konkretnega primera očitno, da prodajalec ne bo izpolnil pogodbe. biti sposoben izpolniti pogodbo tudi v naknadnem roku, pa tudi v primeru, ko kupec zaradi zamude prodajalca ne more doseči namena, zaradi katerega je sklenil pogodbo.


Če prodajalec v naknadnem roku ne izpolni pogodbe, je ta razdrta po samem zakonu, kupec pa jo lahko ohrani, če prodajalcu brez odlašanja izjavi, da ohranja pogodbo v veljavi.


Prodajalec je pooblaščen zavrniti odpravo napake, če popravilo in zamenjava nista mogoča ali bi mu to povzročilo nesorazmerne stroške. ob upoštevanju vseh okoliščin, predvsem vrednosti artikla brez napake, pomembnosti napake in vprašanja, ali je možno popravilo ali zamenjavo izvesti brez večjih nevšečnosti za kupca.


Kadar je kupec pravna oseba, se zanj uporabljajo pravila o stvarnih napakah, ki jih predpisuje Obligacijski zakon, pravila iz tega poglavja "Stvarljive napake" pa se zanj ne uporabljajo.

OBVESTILO O ODDAJI PISNE PRITOŽBE POTROŠNIKA

Ugovor lahko oddate pisno na naslov Dolenica 12, 10250 Lučko-Zagreb ob delavnikih od 08 do 16 ure ali v elektronski obliki na e-naslov: info@energy2store.si ali osebno v poslovalnici.

Prosimo vas, da se pred oddajo pritožbe obrnete na spodaj navedene kontakte.

Za servis in reklamacije računalnikov in komponent se obrnite na naslov: Dolenica 12, 10250 Lučko-Zagreb ob delavnikih od 08:16 do 091:6231, telefon: 554 2 XNUMX, info@energyXNUMXstore.hr

Za podporo in reševanje morebitnih težav pri uporabi spletne trgovine nas pokličite na telefonsko številko 091 6231 554 ob delavnikih od 08:16 do 2:XNUMX ali nam pošljite e-pošto na info@energyXNUMXstore.hr

Prodajalec mora potrošniku pisno odgovoriti na reklamacijo najkasneje v 15 dneh po prejemu reklamacije. Da bi lahko prodajalec odgovoril na pisno reklamacijo potrošnika, ki ni bila poslana po elektronski pošti, potrošnike prosimo za točne podatke o svojem imenu in priimku ter naslovu, na katerega bo odgovor dostavljen.

ENOSTRANSKA PREKINITEV IN VRAČILO

Kupec ima pravico v 14 (štirinajstih) dneh od dneva prevzema izdelka, kupljenega na daljavo, enostransko odstopiti od pogodbe, brez navedbe razloga. Stranka nima pravice do enostranske odpovedi pogodbe, če:


- je bila pogodba o storitvi s strani trgovca v celoti izpolnjena, izpolnitev pa se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in z njegovo potrditvijo, da je seznanjen z dejstvom, da izgubi pravico do enostranske odpovedi pogodbe iz tega poglavja, če storitev je v celoti opravljena
- predmet pogodbe je blago ali storitev, katere cena je odvisna od sprememb na finančnem trgu, na katere trgovec ne more vplivati ​​in se lahko pojavijo v času trajanja potrošnikove pravice do enostranske odpovedi pogodbe.
- predmet pogodbe je blago, ki je izdelano po specifikacijah potrošnika oziroma je jasno prilagojeno potrošniku
- je predmet pogodbe lahko pokvarljivo blago ali blago, ki mu hitro poteče rok uporabe
- predmet pogodbe je zapečateno blago, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo, če je bilo po dostavi odpečateno
- predmet pogodbe je blago, ki je po dostavi zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi stvarmi
- predmet pogodbe je dobava alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob podpisu pogodbe, dobava pa se lahko izvede šele po 30 dneh, če je cena odvisna od sprememb na trgu, ki presegajo vpliv trgovca
- je potrošnik posebej zahteval obisk trgovca zaradi izvedbe nujnih popravil ali vzdrževalnih del, s tem da, če ob takem obisku trgovec poleg storitev, ki jih je potrošnik izrecno zahteval, opravi tudi nekatere druge storitve, tj. nekaj drugega blaga, razen tistega, ki je potrebno za izvedbo nujnih popravil ali vzdrževalnih del, ima potrošnik pravico do enostranske prekinitve pogodbe v zvezi s temi dodatnimi storitvami ali blagom.
- predmet pogodbe je dobava zapečatenih avdio ali video posnetkov, to je računalniških programov, ki so bili po dostavi odpečateni
- predmet pogodbe je dostava časopisov, periodičnih publikacij ali revij, razen naročniških pogodb za tovrstne publikacije.
– pogodba, sklenjena na javni dražbi
- predmet pogodbe je opravljanje nastanitvenih storitev, ki niso namenjene stanovanju, opravljanje storitev prevoza blaga, storitev najema vozil, storitev dostave hrane in pijače ali storitev v zvezi s prostim časom, če je dogovorjeno, da bo storitev zagotovljena na določen datum ali v določenem obdobju
- predmet pogodbe je dobava digitalne vsebine, ki ni bila dostavljena na fizičnem mediju, če se je izpolnitev pogodbe začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in z njegovo potrditvijo, da je seznanjen z dejstvom, da bo s tem izgubi pravico do enostranske prekinitve pogodbe.


Torej blago, za katerega ni vračila (na podlagi pravice do enostranske odpovedi) po zakonu:


 • Programska oprema, ki vključuje računalniške igrice!!!
 • Naprave, katerih specifikacije so bile spremenjene na željo stranke (vse vrste dodatnih inštalacij, nadgradenj... npr. pomnilnik, SSD, programska oprema)
 • Računalniki, ki se sestavijo po želji naročnika
 • Komponente, ki so posebej naročene po željah kupca

Power box doo v sodelovanju s servisom po prejemu izdelka ugotovi stanje vrnjenega izdelka. Obvestilo o statusu vrnjenega izdelka bo kupec prejel v 10 dneh po elektronski pošti. Vračilo sredstev stranki bo izvedeno v zakonsko določenem roku.


Da bi kupec lahko uveljavljal pravico do enostranske odpovedi pogodbe, mora o svoji odločitvi o enostranski odpovedi pogodbe obvestiti prodajalca pred iztekom roka. Kupec lahko svojo odločitev o enostranski prekinitvi pogodbe pred iztekom roka obvesti prodajalca z nedvoumno izjavo, v kateri bo navedel svoje ime in priimek, naslov, telefonsko številko, številko faksa ali elektronski naslov ter lahko uporabi tudi priložen vzorec obrazca za enostransko odpoved pogodbe. Uporabnik lahko izjavo pošlje po pošti (na Power box, Dolenica 12, 10250 Lučko-Zagreb) ali po elektronski pošti na info@energy2store.si, v kateri mora navesti: številko računa, datum računa, ime in priimek, naslov, telefonsko številko, številko faksa ali elektronski naslov.


Obrazec za enostransko odpoved pogodbe si lahko prenesete TUKAJ.


Prodajalec bo potrdilo o prejemu obvestila o enostranski odpovedi pogodbe poslal brez odlašanja po elektronski pošti.


Če kupec enostransko odstopi od pogodbe, se mu vrne denar, ki ga je prejel od njega, vključno s stroški dostave, če so bili, brez odlašanja, najkasneje pa v 14 (štirinajstih) dneh od dneva, ko prodajalec prejme odločitev kupca o enostranski odpovedi pogodbe. pogodbe, razen če je stranka izbrala drugo vrsto dostave, ki ni najcenejša ponujena standardna dostava. Vračilo bo izvedeno na enak način, kot je stranka izvedla plačilo. V primeru, da se kupec strinja z drugim načinom vračila vplačanega zneska, ne nosi nobenih stroškov v zvezi z vračilom. Prodajalec lahko vrne denar šele, ko mu blago vrne ali ko mu predloži dokazilo, da je blago poslal nazaj.


Kupec je dolžan blago poslati na naslov Power box, Dolenica 12, 10250 Lučko-Zagreb, brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od dneva, ko je prodajalcu poslal svojo odločitev, da enostransko odpovedati pogodbo.


Neposredne stroške vračila blaga krije kupec.


Stranka je odgovorna za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z izdelkom, razen za tisto, ki je bilo potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in funkcionalnosti izdelka. Da bi potrošnik ugotovil naravo, lastnosti in funkcionalnost izdelka, lahko izdelek rokuje in ga pregleda izključno na način, kot je to običajno pri nakupu v fizičnih poslovalnicah. V roku, v katerem potrošnik uveljavlja pravico do vračila, mora biti blago skrbno skladiščeno.


V primeru zmanjšanja vrednosti izdelka kot posledice prekomernega ravnanja z izdelkom bo prodajalec ocenil zmanjšanje vrednosti izdelka ob upoštevanju objektivnih kriterijev vsakega posameznega primera in o tem obvestil kupca. to.


Če se je na zahtevo kupca izvedba storitve začela v roku za enostransko odpoved pogodbe, je kupec dolžan prodajalcu plačati znesek, ki je sorazmeren z dobavljenim do trenutka, ko je kupec obvestil prodajalca. enostranske odpovedi pogodbe.

OPOMBA:

Power box kupce napoti, da pred naročilom izdelka, oziroma samim nakupom, natančno preučijo specifikacije izdelka, da se za dodatna pojasnila in specifikacije izdelka obrnejo na prodajalca, saj bodo tako lahko enostavno ugotovili, kateri izdelek je primeren za določene potrebe.

IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

V primeru morebitnega spora bosta prodajalec in potrošnik spor reševala sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, pa soglašata za pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Republiki Hrvaški z uporabo hrvaškega prava. .


Druge mehanizme izvensodnega reševanja potrošniških sporov lahko uporabi pred drugimi poravnalnimi centri, ki v okviru svojih pristojnosti obravnavajo alternativno reševanje potrošniških sporov.